рефератырефератырефератырефератырефератырефератырефератырефераты

рефераты, скачать реферат, современные рефераты, реферат на тему, рефераты бесплатно, банк рефератов, реферат культура, виды рефератов, бесплатные рефераты, экономический реферат

"САМЫЙ БОЛЬШОЙ БАНК РЕФЕРАТОВ"

Портал Рефератов

рефераты
рефераты
рефераты

Становлення та розвиток податкової служби України

20

Міністерство науки та освіти України

Харківський національний економічний університет

Кафедра оподаткування

Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

З дисципліни «Податкова система»

На тему: «Становлення та розвиток податкової служби України»

Виконала:

Студентка 2 курсу 4 групи

Факультета «Облік та аудит»

Ващенко О.В.

Перевірила:

Викладач

Дорожкіна А.М.

Харків 2006

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………...3

1 Основні етапи створення державної податкової служби України….4

2 Хронологія основних етапів створення державної податкової служби України………………………………………………………………….…..12

3 Перелік структурних підрозділів ДПА України………………………...17

Висновок……………………………………………………………………….19

Список використаної літератури…………………………………………..20

Вступ

Прообразом ссучасної налогової служби України були налогові інспекції, що були створені в 1988р. у складі фінансових органів з метою контроля та податкового супроводу підприємств різної форми власності, що з'явилися в країні в результаті ринкових перетворень.

     12 квітня 1990 року Постановою Кабінету Міністрів України була ство-ре-на Державна податкова служба. З її створення починається новітня історія податко-вої служби незалежної України.

     22 серпня 1996 року Указом Президента України створена Державна по--даткова адміністрація України та місцеві державні податкові адмі-ні-стра-ції, що сприяло розвитку та укріпленню податкової системи в масштабах дер--жа-ви, створенню великої та розгалуженої інформаційної мережі.

     30 жовтня 1996 года Указ Президента України ввів до складу подат-ко-вих органів податкову міліцію, якій доручається правове офор-млен-ня по-дат--кових злочинів та здійснення санкцій. Саме ця дата Указом Президента України від 29 жовтня 2000 року визначена офіційним професійним святом -- -Днем податкової служби України.

1 Основні етапи створення державної податкової служби України

Початок формування структури податкової служби України поклала постанова Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 року №74 „Про створення державної податкової служби в Українській РСР”. Саме цим документом регламентовано створення державної податкової служби в системі Міністерства фінансів УРСР до 1 липня 1990 року. Забезпечити цю роботу зобов'язані були Міністерство фінансів УРСР і виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів. Державна податкова служба складалась із Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР та державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах. Податкові інспекції підпорядковувались інспекціям вищого рівня. Відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР заступником Міністра фінансів - начальником Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР був призначений Тентюк Віктор Петрович, його заступником Шитря Олексій Іванович. Згодом податкову службу очолив Ільїн Віталій Никифорович.

Загальна чисельність працівників державних податкових інспекцій у республіці у 1990 році становила 12053 одиниці. На них покладався контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету державних податків та інших платежів, установлених законодавством СРСР і Української РСР.

У 1990 році було прийнято першу редакцію Закону України „Про державну податкову службу в Україні”. З огляду на Декларацію про державний суверенітет України, цей Закон (від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ) визначив права, обов'язки і відповідальність державних податкових інспекцій при стягненні ними податків та інших обов'язкових платежів у бюджет, здійсненні контролю за правильністю обчислення і сплати цих платежів, а також за дотриманням податкового законодавства. Цим же Законом покладено початок формування структури податкової служби. Відповідно до нього державна податкова служба в Українській РСР створювалася при Раді Міністрів Української РСР у складі Головної державної податкової інспекції Української РСР і державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах у містах. Постановою Верховної Ради Української РСР від 4 грудня 1990 року №510-ХІІ „ Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” Раді Міністрів доручено передбачити на 1991-й та наступні роки виділення транспорту, комп'ютерної техніки, службових приміщень та інших матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове будівництво, фінансування витрат з утримання державної податкової служби Української РСР. Указом Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1991 року №622-ХІІ „Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників перенесено на 1 січня 1992 року. Виконання передбачених Законом Української РСР "Про державну податкову службу в Українській РСР” функцій Головної державної податкової інспекції Української РСР на цей період було покладено на Державну податкову інспекцію Міністерства фінансів Української РСР.

Відповідно до змін, внесених Законом України від 7 липня 1992 року №2555-ХІІ до Закону України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”, державна податкова служба в Україні створена при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах.

Того ж року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року №559 „Питання державної податкової служби України”, відповідно до якої з метою запобігання, виявлення і припинення порушень податкового законодавства, а також створення умов для безпечної роботи працівників податкової служби у складі Головної державної податкової інспекції України створено управління податкових розслідувань та відповідні підрозділи при державних податкових інспекціях в Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Ця постанова встановлювала граничну чисельність апарату державної податкової служби України на 1992 рік, його структуру, введені спеціальні звання і установлені посадові оклади працівників державних податкових інспекції, створено колегію, вирішені питання матеріально-технічної бази тощо.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 24 липня 1993 року №570 „Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази”, для посилення роботи щодо запобігання і виявлення порушень податкового законодавства, створення належних умов для виконання державною податковою службою покладених на неї завдань та з урахуванням світового досвіду Головна державна податкова інспекція перебудувала структуру податкових інспекцій за функціональним принципом. У їх складі були утворені підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників податків. Також передбачалося збільшення протягом 1993 - 1995 років чисельності працівників державної податкової служби.

Відповідно до Закону України від 30 червня 1993 року №3341-ХІІ „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” органи державної податкової служби віднесені до державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

У зв'язку з цим було прийнято Закон України від 24 грудня 1993 року №3813-ХІІ, який виклав у новій редакції Закон України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”. Визначено статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Вона діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

Остаточну структуру податкової служби визначено указами Президента України від 22 серпня 1996 року №760/96 та від 30 жовтня 1996 року №1013/96.

Указом від 22 серпня 1996 року №760/96 „Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, що ліквідувались, утворено Державну податкову адміністрацію України та відповідні державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Встановлено, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади. Державну податкову адміністрацію України очолює Голова, який за посадою є міністром.

Указом від 30 жовтня 1996 року №1013/96 „Питання державних податкових адміністрацій” затверджено структуру Державної податкової адміністрації з утворенням в її складі Головного управління податкової міліції.

Відповідні зміни в Закон України „Про державну податкову службу в Україні” були внесені Законом України від 5 лютого 1998 року №83/98-ВР. До системи органів державної податкової служби віднесено Державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі органів державної податкової служби є відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Як наслідок, податкова служба вийшла з підпорядкування Міністерства фінансів України і стала центральним органом виконавчої влади з жорсткою вертикальною структурою. До складу податкової служби передали спеціальні підрозділи Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з кримінальним ухиленням від оподаткуванням. Зазнала докорінної зміни структура податкової служби, були виділені додаткові джерела фінансування для розвитку її матеріальної бази. Створено відомчий вищий навчальний заклад для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців податкової служби.

Подальше вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності податкової служби відображено в Положенні про Державну податкову адміністрацію України, яке затверджено Указом Президента України від 13 липня 2000 року за №886/2000. Положення закріпило фактичні завдання, функції та права Державної податкової адміністрації України, зважаючи на те, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики.

Наступним кроком стало утворення Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України як самостійного функціонального підрозділу Державної податкової адміністрації з правами юридичної особи. Відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2000 року №1454 „Про утворення Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України” була ухвалена за пропозицією ДПА України.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підвищення ефективності контролю в цій сфері, збільшення надходжень до бюджету та на виконання Указу Президента України від 11 липня 2001 року №510/2001 „Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів” та постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2001 року №940 „Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справляння тютюнових виробів” у складі Державної податкової адміністрації України утворено Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи. У складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі утворені регіональні управління цього департаменту з правами юридичної особи та їх територіальні підрозділи.

На виконання Указу Президента від 19 липня 2001 року №532/2001 з метою вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, у складі ДПА України утворено Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Указом Президента України від 03 березня 2005 року №412/2005 „Про призначення О.Кірєєва Головою Державної податкової адміністрації України” Головою Державної податкової адміністрації України призначено Кірєєва Олександра Івановича.

До нього ДПА України очолювали: Микола Янович Азаров, Юрій Федорович Кравченко, Федір Олексійович Ярошенко.

Сьогодні Державна податкова адміністрація України забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері. Зважаючи на це, ДПА України в повному обсязі, своєчасно та якісно забезпечує виконання покладених на неї завдань, а саме:

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі); 

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; 

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

розподіл спирту між суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

2 Хронологія основних етапів
створення державної податкової служби України

1990 рік

- Постанова Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 року №74 „Про створення державної податкової служби в Українській РСР”.

- Закон України від 04 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”.

- Постанова Верховної Ради Української РСР від 04 грудня 1990 року №510-ХІІ „Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР”.

1991 рік

- Указ Верховної Ради Української РСР від 04 січня 1991 року №622-ХІІ „Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР”.

1992 рік

- Закон України від 07 липня 1992 року №2555-ХІІ „Про внесення змін до Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1992 року №559 „Питання державної податкової служби в Україні”.

1993 рік

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 1993 року №570 „Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази”.

- Закон України від 30 червня 1993 року №3341-ХІІ „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”.

- Закон України від 24 грудня 1993 року №3813-ХІІ „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”.

1994 рік

- Закон України від 22 грудня 1994 року №320/94-ВР „Про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів”.

1996 рік

- Указ Президента України від 22 серпня 1996 року №760/96 „Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій”.

- Указ Президента України від 30 жовтня 1996 року №1013/96 „Питання державних податкових адміністрацій”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 року №1385 „Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України”.

1998 рік

- Закон України від 05 лютого 1998 року №83/98-ВР „Про внесення змін до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”.

- Закон України від 05 лютого 1998 року №85/98-ВР „Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції”.

1999 рік

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1999 року №2346 „Про створення Академії державної податкової служби України”

2000 рік

- Указ Президента України від 13 липня 2000 року №886/2000 ”Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2000 року №1454 „Про утворення Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України”.

2001 рік

- Указ Президента України від 23 червня 2001 року №466/2001 „Про символіку державної податкової служби України”.

- Указ Президента України від 11 липня 2001 року №510/2001 „Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів”.

- Указ Президента України від 19 липня 2001 року №532/2001 ”Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2001 року №940 „Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справляння тютюнових виробів”.

2002 рік

- Указ Президента України від 26 червня 2002 року №586/2002 „Про внесення змін до деяких Указів Президента України”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 року №1550 „Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів”.

2003 рік

- Указ Президента України від 18 червня 2003 року №533/2003 „Про внесення змін до Положення про Державну податкову адміністрацію України”.

- Указ Президента України від 21 серпня 2003 року №870/2003 „Про надання Академії державної податкової служби України статусу національної”.

2005 рік

- Закон України від 12 січня 2005 року №2322-ІУ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)”.

- Указ Президента України від 03 березня 2005 року №412/2005 „Про призначення О.Кірєєва Головою Державної податкової адміністрації України”.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року №179 „Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”.

- Указ Президента України від 24 жовтня 2005 року №1506/2005 „Про День працівника державної податкової служби України”.

2006 рік

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 року №58 „Деякі питання Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів”.

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року „Про утворення Університету державної податкової служби України”.

- Указ Президента України від 03 квітня 2006 року №279/2006 „Про надання Університету державної податкової служби України статусу національного”.

- Постанова КМ України від 10.08.06 N 1121 „Про призначення Брезвіна А.І. Головою Державної податкової адміністрації України”

3 Перелік структурних підрозділів ДПА України

1 Адміністративно-господарський департамент

2 Управління захисту інформації

3 Департамент забезпечення діяльності Голови ДПА України (апарат Голови ДПА України)

4 Департамент персоналу

5 Департамент фінансового забезпечення

6 Управління по роботі із спеціалізованими інспекціями

7 Слідче управління податкової міліції

8 Юридичний департамент

9 Управління координації нормотворчої роботи та взаємодії з органами державної влади

10 Управління міжнародних зв'язків

11 Організаційно-розпорядчий департамент

12 Департамент відомчого контролю

13 Департамент податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

14 Департамент податку на додану вартість

15 Департамент оподаткування фізичних осіб

16 Аналітично-інформаційний відділ

17 Департамент обліку та звітності

18 Департамент економічного аналізу

19 Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів

20 Департамент контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД

21 Департамент аудиту юридичних осіб

22 Департамент погашення прострочених податкових зобов'язань

23 Департамент апеляцій

24 Головне управління податкової міліції

25 Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби

26 Департамент інформатизації процесів оподаткування

27 Управління реєстрації та обліку платників податків

28 Департамент масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян

29 Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби

30 Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Висновок

Глибокі економічні перетворення, які відбуваються в Україні в зв'язку з відродженням ринкових методів господарювання, передбачають широке використання податків та податкової політики для задоволення потреб дер-жави в грошових коштах і для регулювання економічного життя сус-піль-ства. В сучасних умовах податкова політика повинна бути спрямовано на по-силення правового захисту майнових інтересів суб'єктів гос-по-да-рю-ван-ня, на стимулювання підвищення ефективності виробництва та ділової акти---в-ності підприємців. Тільки за такого підходу можливе суттєве збіль-шен-ня надходжень грошових коштів до бюджетів різних рівнів.

Впровадження досконалих форм та методів вилучення податкових платежів є свідченням високого рівня розвитку держави, її економічних та правових інститутів. В Україні процес становлення системи податкового регулювання доходів юридичних та фізичних осіб протікає вкрай непослідовно. Часті зміни податкового законодавства при відсутності єдиної науково обґрунтованої концепції розбудови системи оподаткування - не тільки практична, але й серйозна наукова проблема. У зв'язку з цим сьогодні важливо добре розумітися на соціально-економічній природі податків, знати особливості функціонування, способи більш повного використання для забезпечення економічного зростання суспільного виробництва.

Використана література

1 Конституція України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - С. 381-418.

2 Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування” // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №16. - С.225-262.

3 Закон України „Про державну податкову службу в Україні” //Вісник податкової служби. - 1998. - №4.- С.3-11.

4 Миляков Н.В. налоги и налогообложение: Курс лекцій , - М.: ИНФРА-М, 1999. - 348 с.

5 Журавская И. , Шинкоренко Д. . Украинская система налогообложения: настоящее и будущее // Бизнес - 2000. - № 37 (400) / Бухгалтерия - С. 6-19.

рефераты
РЕФЕРАТЫ © 2010